• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون اینترنت و شبکه

    معرفی کمیسیون اینترنت و شبکه

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان غربی می باشد.
مجری: پورتال سامان